[ ['Colour: ','White'], ['Size: ','10','12','14','16','18','20','22','24'] ]