[ ['Colour: ','White'], ['Size: ','10','12','14'] ]