[ ['Colour: ','Yellow','Off-White','Black'], ['Size: ','6','8','10','12','14','16','18'] ]