[ ['Colour: ','White/Black','Yellow/Black'], ['Size: ','6','8','10','12','14'] ]