[ ['Colour: ','Silver/Yellow','Black/White','Red/White'], ['Size: ','6','8','10','12','14'] ]