[ ['Colour: ','Turquoise','Fuschia'], ['Size: ','6','8','10','12','14','16','18'] ]