[ ['Colour: ','Black/White','Zebra','Turquoise','Yellow'], ['Size: ','6','8','10','12','14','16','18'] ]